İdari ve Mali İşler ile İlgili Görevlerimiz

  • Mevzuatta öngörülen veya Bakanlıkça talep edilen raporları süresi içinde düzenlemek ve defterleri tutmak.
  • Bakanlık ile diğer kamu, meslek ya da özel kuruluşlar arasında yapılan protokol, anlaşma veya yetki devri kapsamında Bakanlıkça verilecek hizmetler ve görevleri yerine getirmek; görev alanları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları, mesleki kuruluşlar ve mahalli idarelerle işbirliği yapmak.
  • Bakanlık bilgi ve iletişim sistemleri ile entegre İl müdürlüğü bilgi ve iletişim sisteminin kurulmasını ve Bakanlıkça belirlenen çerçevede işletilmesi ve kullanılmasını sağlamak.
  • İl Müdürlüğünün yıllık Taşınır Yönetim Hesabını hazırlamak ve süresi içerisinde Sayıştay Başkanlığına göndermek.
  • ​Bakanlığın Taşınır Kesin Hesap Cetveli ile Taşınır Hesabı İcmal Cetvelinin hazırlanması amacıyla İl müdürlüğüne bağlı harcama birimlerinin taşınır hesaplarını konsolide etmek.
  • Bakanlık ve Valilikçe verilecek diğer görevleri yapmak.