Hizmet Standartları Tablosu

                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                            
                                                                                                                              
                                 T.C.
                                HATAY VALİLİĞİ
                                 Ticaret İl Müdürlüğü
                                            HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
 
 
SIRA
NO
 
VATANDAŞA SUNULAN
HİZMETİN ADI
                     BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER  
HİZMETİN
TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ SÜRE)
1 Kooperatif Genel Kurullarına
Bakanlık Temsilcisi
Görevlendirilmesi
1- Dilekçe (Yetkili İki Kişi Tarafından İmzalanmış Olacaktır.)
2- Gündem (Yönetim Kurulu Karar Defterinin Fotokopisi)
3- Çağrı İlan Kararı
4- Yetki Belgesi (Ticaret Sicil Memurluğundan Alınacak)
5- Bakanlık Temsilcisi Görevlendirme Harcı İçin Defterdarlık Vezne Alındı Makbuzu   
  (Mesai İçi : 51,50-TL , Mesai Dışı : 103,00-TL) (2018 Yılı İçin)
 
ÖNEMLİ NOT: Görevlendirme için yapılan başvurularda 15 günlük yasal süreye uyulması. Tüm üyelerin katılımı söz konusu ise bu süreye uyulmadan 47.maddeye göre başvuru yapılması.
 
4 SAAT
2  
Kooperatif Genel Kurulları ile
ilgili Bilgi ve Belgelerin
Verilmesi.
1- Dilekçe (Kooperatif üyesi olmak, değil ise temsile yetkili olduğunu belirtir resmi bir  belge sunmak.)  
4 SAAT
 
3

Kooperatif Kuruluşları
1- Başvuru dilekçesi
2- Ana sözleşme (2 adedi noter tasdikli 4 adet fotokopi)
3- Kooperatif kuruluş bilgi formu
4- Kuruluş sermayesinin en az  ¼ ‘ünün bir bankada açılan hesaba yatırıldığını gösterir dekont.
5- Kurucuların, İş Kanunu ve aynı amaçlı başka bir kooperatife ortak olmadığını içeren beyanname.
6- İlk yönetim ve denetim kurulu üyelerine ait adli sicil belgeleri ile seçilme şartlarından belge kanıtlanması mümkün olmayanlar için yazılı taahhütname.
7- Oda kaydı, sicil kaydı, vergi kaydı, noter tasdikli araç ruhsatı.
ÖNEMLİ NOT: Kurulacak Kooperatif türüne göre gerekli ek belgeler istenecektir.

 
 
1 GÜN
 
4
 
Kooperatiflere İlişkin Şikâyetlerin Değerlendirilmesi
1- Dilekçe  
2 AY
 
 
5
 
 
Tüketici Şikâyetleri

1- Dilekçe
2- Şikâyete Konu Mal / Hizmet İçin Garanti Belgesi, Fatura, Fiş, Sözleşme, Servis Fişi, Tamir Teslim Tutanağı vb. Belgeler.
 
ÖNEMLİ NOT : (6502 Sayılı Kanun ile 4.570 TL  ile 6.860 TL arasındaki tüketici şikâyetlerine İl Müdürlüğümüze, Daha Üst Tutardaki Başvurular Tüketici Mahkemesine yapılır.)
 
 
 
6 AY
 
6
Esnaf ve Sanatkârlar Genel Kurul Toplantıları Başvurusunun Alınması ve Bakanlık Temsilcisi Görevlendirilmesi 1- Dilekçe
2- Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşu Yönetim Kurulu Kararı
3- Çağrıya ilişkin belgeler
 
15 GÜN
 
7
 

Esnaf ve Sanatkârlara İlişkin Bakanlık Tarafından Alınan Şikâyetlerin Değerlendirilmesi
1- Esnaf Odalara İlişkin Şikâyet Dilekçesi  
2 AY
 
8
 
Hal Hakem Heyeti Başvurularının Kabulü Değerlendirilmesi, Toplantı İçin Karar Alınması ve İlgililere Bilgi Verilmesi
 
1- Resmi Yazı (Üst Yazı) veya Dilekçe
 
4 AY
9  
Hal Kayıt Sistemi İçin Başvuruların Alınması ve Elektronik Ortamda Sisteme Tanıtılması
 
 
1- Vekâleten yapılan başvurularda Vekâletname
2- İmza Sirküleri
3- Üretici Dışındaki Tüm Başvuranların Vergi Kaydı Olduğunu Gösteren Belge
4- Hal Kayıt Sistemi İçin Başvuru Formu
5- Sanayi, ithalatçı, komisyoncu, tüccar, perakendeci sıfatı ile yapılan başvurularda    ilgili meslek odalarından alınacak oda kayıt belgesi aslı veya onaylı örneği
6- Sanayici sıfatı ile yapılan başvurularda Sanayi Sicil Kaydı Belgesi
7- Üretici sıfatı ile yapılan başvurularda Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) Belgesi
8- Üretici Örgütü sıfatı ile yapılan başvurularda Üretici Birliği/Örgütü Belgesi
9- Üretici Örgütü sıfatı ile yapılan başvurularda Resmi Yazı
10- İhracatçı sıfatı ile yapılan başvurularda ihracatçılar birline kayıt belgesi.
 
 
 
1 GÜN
10 Hal Hakem Heyeti Şikâyetleri  
1- Dilekçe
2- Şikâyete Konu Mal/Hizmet için fatura, fiş, sözleşme vb, belgeler.
 
ÖNEMLİ NOT : (2018 yılı için 77.402,08 TL tutarına kadarki Hal Hakem Heyeti şikâyetleri İl Müdürlüğümüze, Daha Üst Tutardaki Başvurular Asliye Ticaret Mahkemesine yapılır.)
 
 
4 AY
 
 
 
 
 

11
 
 


 
 
 
Şirket Genel Kurullarına
Bakanlık Temsilcisi
Görevlendirilmesi
 
 
1- Dilekçe
2- Dilekçeyi imzalayanın imza sirküleri
3- Yönetim Kurulu Kararı (Yönetim Kurulunca Onaylı ve Noter tasdikli)
4- Yönetim Kurulunun Yetkili Olduğunu Gösterir Ticaret Sicil Gazetesi
5- Gündem
6- Temsilci Harcının Yatırıldığına Dair Banka Dekontu (Ziraat Bankası, Antakya 
Şb.deki TR190001000306626768845001 numaralı Müdürlük Hesabına)
  (Hafta içi  : 154.80.-TL , Hafta Sonu  : 206.40.-TL -  (2018 Yılı için)

ÖNEMLİ NOT : Görevlendirme için yapılan başvurularda 10 günlük yasal süreye
uyulması.
 
 
 
 
10 GÜN
12 Elektronik İleti Şikâyetleri 1. Elektronik İleti Şikâyet Sistemi üzerinden yapılacak başvuru
(Mesaj İçeriği, İleti Konusu, Mesaj Gönderen Kişi veya Firma adı açıkça belirtilmelidir.)
6 AY
13  
Şirket ve gerçek kişilerin başvuruları üzerine sistem numarası (cokey numarası) verilmesi
 
 
1- Dilekçe
2- Vergi Levhası
3- Firmanın son durumunu gösterir ticaret sicil gazetesi fotokopisi
 
 
1 GÜN
14 Teftiş Kurulu Tarafından Anonim Şirketlere verilen idari para cezalarının uygulanması 1- Resmi Yazı (Üst Yazı)
2- İnceleme Raporu
1 AY
15  
İşyeri Dışında Satış Yetki Belgesi İçin yapılan başvuruların alınması ve Belge verilmesi
 
1- Dilekçe
2- İmza Sirküleri 
3- Kayıtlı bulunulan ticaret odasından alınan faaliyet belgesi
4-Mal listesi, Kapıdan Satış Yapılması Öngörülen İl/İller Tüketicilerin Ödemelerini Yapabilecekleri Banka Posta ve Benzeri Bilgileri, Satıcı ve Sağlayıcının Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve Vergi/TC Numarası, Tüketicinin Cayma Hakkının İletebileceği adres ve telefon bilgilerini içeren iş yeri dışında satış yetki belgesi formu
5-İşyeri Dışında Satış Yetki Belgesi (2 adet)
6-Serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavir tarafından onaylı en son tarihli bilanço ve gelir tablosu.
 
 
3 GÜN
 
        Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
İlk Müracaat Yeri:  
İsim : Halit İMREK    
Unvan : Ticaret İl Müdürü    
Adres : Güllübahçe Mah. Saray Cad. No:41 Kat/2   Antakya / HATAY    
Telefon : 0 326 213 53 00    
Faks : 0 326 215 54 54    
E-Posta : hatay.tim@gtb.gov.tr    
 İkinci Müracaat Yeri:  
İsim : Erol ÖZKAN  
Unvan : Vali Yardımcısı  
Adres : Kışla Saray Mah. Fevzi Çakmak Cad. No/17 Antakya/HATAY  
Telefon : 0326 214 21 16  
  Faks       : 0326 213 35 76