Piyasa Gözetimi ve Denetimi

   

TÜKETİCİ, PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİM İŞLERİ ŞUBESİ

 • Şubesinin işlerini kanuna uygun bir şekilde yapılmasını sağlamak,
 • Emrinde bulunan personelin görevlerini eksiksiz ve zamanında yapmalarını sağlayacak tedbirleri almak,
 • Personelin daire içi ve dışındaki görevlerinde; Devlet Memuruna yakışır kılık ve kıyafeti giyinip giyinmediği ile görevinin gerektirdiği sorumluluk, hal ve hareketler içinde bulunup bulunmadığını kontrol etmek,
 • Personelin görevlerini, vazifeye devamlarını kontrol etmek, doğabilecek aksaklığın giderilmesi için kendisince alınabilecek tedbirleri almak ve üst makama teklifte bulunmak,
 • Alt kademelerden gelen dosya ve yazıları kontrol etmek,
 • Şubesinin dosyalama fihristini Bakanlık talimatlarına, mevzuatına uygun olarak hazırlamak ve güncelleştirmek.
 • Personelin izine ayrılış ve başlayışlarını işlerin aksamasına meydan vermeyecek şekilde düzenlemek,
 • Personelin mesai saatlerine uyarak çalışması ile saatlik izinlerini takip etmek,
 • Personelin yaptığı iş ile ilgili takip formlarını hazırlamak ve onların işlerinde uzmanlaşmasını sağlamak,
 • Şubesine gelen ve giden evrakın istatistiklerini tutmak, günlük, aylık ve yıllık çalışma sonuçlarını çıkarmak,
 • İşlerin Hizmet standartlarına uyumunu sağlamak,
 • Tüketicinin korunması mevzuatı kapsamına giren hizmetleri yürütmek, denetimleri yapmak, gerektiğinde yaptırım uygulamak ve uygulanmasını sağlamak,
 • İl Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerinin kuruluşu, işleyişi ile ilgili işlemleri yürütmek, İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerinin koordinasyonunu sağlamak,
 • Tüketicilerin aydınlatılması ve bilgilendirilmesi amacıyla, toplantı, panel, konferans vb. düzenlemek, mevzuatla ilgili değişiklikleri duyurmak,
 • 6502 sayılı Tüketiciyi Koruma Kanununa göre tüketici başvurularını inceleyerek, tüketici sorunları hakem heyetinde görüşülecek şekilde hazırlamak,
 • Tüketici sorunları il hakem heyetinin toplantı gündemini belirlemek ve üyelere duyurmak,
 • Tüketici şikâyetleri ile ilgili denetimleri yapmak ve sonuçlandırmak,
 • Garanti muafiyet ile ilgili işlemleri yapmak,
 • Tüketici sorunları il hakem heyetince alınan kararları karar defterine sırasına göre yapıştırıp, köşelerinden mühürlemek ve karar defterini muhafaza etmek,
 • Tüketici kanunuyla ilgili cezaların oluşturulması tahsili ve takip işlerini yapmak,
 • İdari para cezalarına karşı açılan davalarda ilgili mahkemeye cevap yazılarını hazırlamak ve süresi içinde mahkemelere gönderilmesini sağlamak,
 • Kanun ve Yönetmelikle belirlenen belgeleri düzenleyip ilgililere vermek,
 • Belediyelerce yapılan etiket denetim formlarını düzenleyerek üçer aylık dönemler halinde bakanlığa göndermek,
 • İl ve ilçe tüketici sorunları hakem heyetlerinin dönem raporlarını hazırlayarak bakanlığa göndermek,
 • Aylık faaliyetlere ait raporları düzenlemek ve süresi içerisinde ilgili yerlere göndermek,
 • Gümrük ve Ticaret Denetmenleri ve yardımcıları ile ilgili işlemleri yürütmek, yardımcı olmak,
 • Şube ile ilgili istatistik tutmak ve çıkarmak,
 • Şube ile ilgili yazışmaların zamanında ve yazışma kurallarına uygun olarak yapılmasını sağlamak ve işi biten evrakın düzenli bir şekilde dosyalanarak arşivde muhafazasını sağlamak ve saklama süresi dolanların imhası ile ilgili işlemleri yapmak, (Personel ve Destek Hizmetleri Şubesi ile koordineli olarak)
 • Yapılacak olan yetki devirleri uygulamalarına ilişkin işlemleri yürütmek,
 • Yukarıda zikredilmeyen ancak kendi şubesini ilgilendiren diğer iş ve işlemleri yapmak.
 • Müdürlük makamınca verilen diğer görevleri yapmak,
 • Şube Müdürü, İl Müdürü adına attığı tüm imzalardan münferiden sorumludur.


PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİM İŞLERİ ŞUBESİ

 • Bakanlığın sorumluluğunda bulunan ürün güvenliği mevzuatı hükümlerine uygun olarak Bakanlıkça belirlenen il veya illerde denetim görevini yapmak, gerekli tutanak ve raporları hazırlayarak ilgili yerlere sunmak, her denetim işlemi için denetim sürecinin başından sonuna kadar gerekli bilgi ve belgeleri düzenli bir şekilde hazırlayarak il müdürlüğüne teslim etmek,
 • Kanunda belirtilen ceza ve önlemler hariç olmak üzere, denetim faaliyeti sırasında, ilgililerin cezai sorumluluğunu gerektiren eylemleri saptadığında, durumu ilgili makamlara iletilmek üzere il müdürlüğüne bildirmek,
 • Görev alanına giren konularda ve ilgili mevzuatın uygulanmasında ortaya çıkan ihtiyaçlar çerçevesinde görüş ve öneri geliştirmek ve bunları il müdürlüğüne sunmak,
 • Yürüttüğü denetim görevi için gerekli gördüğü dosya ve belgeleri, denetim yaptığı kuruluş ve kişilerden istemek, bunları incelemek, bunların yetkili merciler tarafından onaylanmış örneklerini almak, fabrika, mağaza, dükkan, ticarethane, pazar yeri, depo ve ambar gibi yerler ile denetime konu olan diğer yerlerde inceleme ve sayım yapmak, görüntülemek, araştırmak, bunları mühürlemek, bu konularda yetkili ve ilgililerden her türlü yardım ve bilgi talep etmek,
 • Test ve muayeneye tabi tutulacak ürünlerden numune almak,
 • Denetim faaliyetinin engellenmesi durumunda, kolluk kuvvetlerinden yardım istemek ve onların nezaretinde denetim yapmak,
 • 4703 sayılı Kanun kapsamında Piyasa gözetim ve denetim işlemlerini yapmak ve bu faaliyetler ile ilgili bilgi, belge ve periyodik raporları düzenli olarak hazırlayarak Bakanlığa göndermek, piyasa gözetim ve denetim ceza işlemlerini yürütmek,
 • Bakanlığın görev ve sorumluluk alanında bulunan ürünlerin piyasaya arzı veya dağıtımı aşamalarında yahut ürün piyasada iken güvenli olup olmadığını denetlemek, güvensiz olduğunun tespit edilmesi halinde, Bakanlığın talimatı doğrultusunda ve ilgili mevzuat dikkate alınarak gerekli idari tedbirleri almak ve idari yaptırım uygulanmasını sağlamak,(Tüketici, Piyasa Gözetimi ve Denetim İşleri Şubesi ile koordineli olarak)
 • Piyasa gözetim ve denetim işlemlerini yapmak ve bu faaliyetler ile ilgili bilgi, belge ve periyodik raporları düzenli olarak hazırlayarak Bakanlığa göndermek, piyasa gözetim ve denetim ceza işlemlerini yürütmek, ( Tüketici, Piyasa Gözetimi ve Denetim İşleri Şubesi ile koordineli olarak)
 • 6502 sayılı Kanun kapsamında denetim işlemlerini yapmak,( Tüketici, Piyasa Gözetimi ve Denetim İşleri Şubesi ile koordineli olarak)
 • Gümrük ve Ticaret Denetmenliği Yönetmeliği hükümleri ile Bakanlığın görev ve sorumluluk alanında bulunan konularla ilgili, mevzuat ve Bakanlığın talimatları doğrultusunda işlemleri yürütmek,
 • İl Müdürü ile koordinatör denetmenin vereceği benzeri diğer işleri yapmak,
 • Müdürlük makamınca verilen diğer görevleri yapmak,