Kooperatifçilik

KOOPERATİF VE ESNAF İŞLERİ ŞUBESİ

 • Şubesinin işlerini kanuna uygun bir şekilde yapılmasını sağlamak,
 • Emrinde bulunan personelin görevlerini eksiksiz ve zamanında yapmalarını sağlayacak tedbirleri almak,
 • Personelin daire içi ve dışındaki görevlerinde; Devlet Memuruna yakışır kılık ve kıyafeti giyinip giyinmediği ile görevinin gerektirdiği sorumluluk, hal ve hareketler içinde bulunup bulunmadığını kontrol etmek,
 • Personelin görevlerini, vazifeye devamlarını kontrol etmek, doğabilecek aksaklığın giderilmesi için kendisince alınabilecek tedbirleri almak ve üst makama teklifte bulunmak,
 • Alt kademelerden gelen dosya ve yazıları kontrol etmek,
 • Şubesinin dosyalama fihristini Bakanlık talimatlarına, mevzuatına uygun olarak hazırlamak ve güncelleştirmek.
 • Personelin izine ayrılış ve başlayışlarını işlerin aksamasına meydan vermeyecek şekilde düzenlemek,
 • Personelin mesai saatlerine uyarak çalışması ile saatlik izinlerini takip etmek,
 • Personelin yaptığı iş ile ilgili takip formlarını hazırlamak ve onların işlerinde uzmanlaşmasını sağlamak,
 • Şubesine gelen ve giden evrakın istatistiklerini tutmak, günlük, aylık ve yıllık çalışma sonuçlarını çıkarmak,
 • İşlerin Hizmet standartlarına uyumunu sağlamak,
 • 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu gereğince ilgili işlemleri yapmak,
 • 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu esnaf ve küçük sanatkarlar yasaya göre odaların genel kurul toplantılarına bakanlık temsilcisi görevlendirme işlerini yapmak, (İl Müdürü bilgilendirilecek)
 • 5362 sayılı Kanuna göre Esnaf Odaları ile ilgili şikayetlerin ön incelemelerini yapmak, yönetici, denetici ve ilgililerden bilgi belge istemek ve Bakanlığa bildirmek,
 • Esnaf ve Sanatkâr Odalarının kuruluş taleplerini incelemek ve kuruluş belgelerini Bakanlığa göndermek,
 • Valilikçe yapılacak Esnaf ve Tacir Ayrımı Komitesinin sekretaryasını yürütmek,
 • Odalarca belirlenen fiyat tarifelerine Valilikçe yapılacak itiraz işlemlerinin sekretaryasını yürütmek
 • Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, il bazında esnaf ve sanatkar işlemlerine ait yatırım, üretim, pazarlama, teşvik, mali durum, ARGE, istihdam, enerji vb. ekonomik faaliyet bilgi ve verileri esnaf ve sanatkarların sorunlarını ve mesleki eğitim ihtiyaçlarını her yılın Ocak ayında bir rapor halinde Bakanlığa bildirmek,
 • Esnaf ve sanatkarların iç ve dış pazar imkanlarını araştırmak, her yılın Ocak ayında bir rapor halinde Bakanlığa bildirmek,
 • Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, esnaf ve sanatkarların rekabet güçlerinin artırılması, araştırma, geliştirme ve yeteneklerinin geliştirilmesi, pazarlama, hammadde ve tezgah temini amaçlarıyla desteklenmesine ilişkin işlemleri yapmak ve bu çalışmaların sonuçlarını her yılın Ocak ayında bir rapor halinde Bakanlığa bildirmek,
 • Esnaf ve sanatkarlara ilişkin belirlenen politika, ilke, hedef ve stratejileri il düzeyinde uygulamak,izlemek, değerlendirmek ve sonuçlarını her yılın Ocak ayında bir rapor halinde Bakanlığa bildirmek,
 • 5362 sayılı Kanunun 64. maddesine göre il ve ilçelerde oluşturulacak mutabakat komitelerinin almış olduğu kararları Bakanlığa bildirmek,
 • Ahilik Haftası kutlama çalışmaları ile faaliyetlerini yürütmek,(Personel ve Destek Hizmetleri Şubesi ile koordineli olarak)
 • Kooperatifçilik eğitimi ile ilgili çalışmalar ve programlar yapmak,
 • 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kooperatif genel kurul toplantılarına bakanlık temsilcisi görevlendirme işlerini yapmak, (İl Müdürü bilgilendirilecek)
 • Yapılan Kooperatif genel kurullarının güncelleme işlemlerini yapmak, mal bildirimlerini almak ve güncellemek, işlemleri yürütmek,
 • Kooperatiflerin Yevmiye Defteri kapanışlarına ilişkin işlemleri takip etmek ve yürütmek,
 • Kanuni süresinde genel kurullarını yapmayan ve diğer yasal zorunlulukları yerine getirmeyen kooperatiflerin yöneticileri hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusu işlemlerini yapmak,
 • Odalarca belirlenen fiyat tarifelerine Valilikçe yapılacak itiraz işlemlerinin sekretaryasını yürütmek
 • 1163 sayılı kooperatifler kanununa göre yapılan şikâyetlerle ilgili ön inceleme işlemlerini yapmak,
 • Ön incelemeye alınan kooperatiflerin yönetici, denetici ve ilgililerinden bilgi ve belge isteme işlerini yapmak,
 • Bakanlık tarafından ön inceleme sonucu duyurusunun yapılması istenilen bilgiler ile talimatları ilgili kooperatiflere duyurmak,
 • Kooperatif girişimlerini özendirici ve destekleyici çalışmalar yapmak ve uygulamak, sonuçlarını Bakanlığa bildirmek,
 • Bakanlıkça verilen yetki çerçevesinde, kooperatif kuruluşlarına ve ana sözleşme değişikliklerine izin vermek, izin verilen kooperatiflerle ilgili bilgileri düzenli olarak Bakanlığa bildirmek, Kooperatif kuruluş ve işleyişleri ile ilgili her türlü dosyalama ve arşiv hizmetlerini yürütmek,
 • Bakanlığın talimatı üzerine, kooperatifçilik konusunda ve kooperatiflerin faaliyet alanlarına ilişkin konularda ARGE çalışmalarını yürütmek, araştırmalar yapmak, kooperatif bilgi ve denetim sistemine ilişkin görevleri yerine getirmek,
 • Bakanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde kooperatifin desteklenmesine ilişkin proje tekliflerini almak, Bakanlıkça desteklenen veya kredi ile finanse edilen projelerin uygulanmasını izlemek ve denetlemek, bu çalışmaların sonuçlarını Bakanlığa iletmek,
 • Kooperatif ve üst kuruluşları ile esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarının yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile ortaklarının/üyelerinin bilgi ve belge taleplerine yetkisi dahilinde cevap vermek,
 • İdari yaptırım işlemlerini uygulamak,
 • Aylık faaliyetlere ait raporları düzenlemek ve süresi içerisinde ilgili yerlere göndermek,
 • Şube ile ilgili istatistik tutmak ve çıkarmak,
 • Şube ile ilgili yazışmaların zamanında ve yazışma kurallarına uygun olarak yapılmasını sağlamak ve işi biten evrakın düzenli bir şekilde dosyalanarak arşivde muhafazasını sağlamak ve saklama süresi dolanların imhası ile ilgili işlemleri yapmak, (Personel ve Destek Hizmetleri Şubesi ile koordineli olarak)
 • Yapılacak olan yetki devirleri uygulamalarına ilişkin işlemleri yürütmek,
 • Yukarıda zikredilmeyen ancak kendi şubesini ilgilendiren diğer iş ve işlemleri yapmak,
 • Müdürlük makamınca verilen diğer görevleri yapmak,
 • Şube Müdürü İl Müdürü adına attığı tüm imzalardan münferiden sorumludur.