İç Ticaret

İÇ TİCARET İŞLERİ ŞUBESİ

 • Şubesinin işlerini kanuna uygun bir şekilde yapılmasını sağlamak,
 • Emrinde bulunan personelin görevlerini eksiksiz ve zamanında yapmalarını sağlayacak tedbirleri almak,
 • Personelin daire içi ve dışındaki görevlerinde; Devlet Memuruna yakışır kılık ve kıyafeti giyinip giyinmediği ile görevinin gerektirdiği sorumluluk, hal ve hareketler içinde bulunup bulunmadığını kontrol etmek,
 • Personelin görevlerini, vazifeye devamlarını kontrol etmek, doğabilecek aksaklığın giderilmesi için kendisince alınabilecek tedbirleri almak ve üst makama teklifte bulunmak,
 • Alt kademelerden gelen dosya ve yazıları kontrol etmek,
 • Şubesinin dosyalama fihristini Bakanlık talimatlarına, mevzuatına uygun olarak hazırlamak ve güncelleştirmek.
 • Personelin izine ayrılış ve başlayışlarını işlerin aksamasına meydan vermeyecek şekilde düzenlemek,
 • Personelin mesai saatlerine uyarak çalışması ile saatlik izinlerini takip etmek,
 • Personelin yaptığı iş ile ilgili takip formlarını hazırlamak ve onların işlerinde uzmanlaşmasını sağlamak,
 • Şubesine gelen ve giden evrakın istatistiklerini tutmak, günlük, aylık ve yıllık çalışma sonuçlarını çıkarmak,
 • İşlerin Hizmet standartlarına uyumunu sağlamak,
 • Şirketlerin genel kurul toplantılarına ait başvuru evraklarının eksiksiz olarak kayda alınması için kontrol işlemlerini yapmak ve imzalamak,
 • Genel kurul toplantı Tutanak ve Belgelerini incelemek, noksanlıklarını tamamlatmak, toplantı tutanak ve eklerini arşivlemek, bu bilgilerden Bakanlıkça belirlenecek olanları Merkez Sicil Sistemine aktarmak,
 • Şirket genel kurul toplantılarına bakanlık temsilcisi görevlendirme işlerini yapmak (İl Müdürüne bilgi verilecek)
 • Şirketlerin yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile ortaklarının/üyelerinin bilgi ve belge taleplerine yetkisi dahilinde cevap vermek,
 • Türk Ticaret Kanununa göre şirketlerin genel kurul evraklarını arşivlemek,
 • Elektronik ticaret ve organize perakende ticarete ilişkin ilgili mevzuat ve Bakanlıkça verilen görevleri yapmak,
 • Ticaret odaları, sanayi odaları, ticaret ve sanayi odaları, deniz ticaret odaları ile ticaret borsalarına ilişkin mevzuat ve Bakanlıkça verilen görevleri yürütmek,
 • Ortak iş yapma kültürü ve şirketleşme çalışmalarını destekleyici faaliyetlerde bulunmak,
 • Şirketler hakkında ileri sürülen ve denetim gerektirmeyen şikayetlere ilişkin olarak bu kuruluşların işlem, hesap ve varlıklarını doğrudan ya da Bakanlığın talimatı üzerine incelemek ve sonuçlarını Bakanlığa rapor halinde bildirmek, bu incelemeler için personel görevlendirmek,
 • Yabancı Sermayeli Şirketlerin mülkiyet edinme vb. işlemleri yürütmek,
 • İdari yaptırım işlemlerini uygulamak,
 • Kanun ve Yönetmelikle belirlenen belgeleri düzenleyip ilgililere vermek,
 • Şube ile ilgili istatistik tutmak ve çıkarmak,
 • Şube ile ilgili yazışmaların zamanında ve yazışma kurallarına uygun olarak yapılmasını sağlamak ve işi biten evrakın düzenli bir şekilde dosyalanarak arşivde muhafazasını sağlamak ve saklama süresi dolanların imhası ile ilgili işlemleri yapmak, (Personel ve Destek Hizmetleri Şubesi ile koordineli olarak)
 • Yapılacak olan yetki devirleri uygulamalarına ilişkin işlemleri yürütmek,
 • Yukarıda zikredilmeyen ancak kendi şubesini ilgilendiren diğer iş ve işlemleri yapmak.
 • Müdürlük makamınca verilen diğer görevleri yapmak,
 • Şube Müdürü İl Müdürü adına attığı tüm imzalardan münferiden sorumludur.